Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между nostro.bg, от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://nostro.bg/ (наричани по-долу Клиенти), от друга, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

„5MAN” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205723701, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лозен 6, имейл адрес: info@nostro.bg и телефон: 0882838374

Общи Условия

1. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2. Nostrolux полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Nostrolux уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Nostrolux се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата или на мобилната ни версия.

5. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Nostrolux не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Nostrolux си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата без това да нарушава правото на Клиентите/Потрeбителите/Купувачите да се откажат от договора в съответствие с приложимите законови разпоредби. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

„5MAN администрира електронния магазин Nostrolux, под формата на сайта nostro.bg, 5МАН ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Nostrolux.

Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с Nostrolux.

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Само Потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите се ползват от предвидените в него права. За Клиентите на „Nostrolux“, които не са Потребители, не се прилагат правилата от настоящите Общи условия относно правото на отказ от договора и замяна, рекламации и гаранции. Спрямо тези Клиенти се прилага общото законодателство на Република България, включително но не само Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://nostro.bg/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://nostro.bg/ всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Nostrolux” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Nostrolux”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Клиента и „Nostrolux”.

Всички регулярни и промоционални цени, и намаления в сайта nostro.bg могат да се използват само и единствено онлайн - на сайта nostro.bg.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяни от „Nostrolux” на Клиента, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „Nostrolux” e електронен магазин, достъпен на сайта https://nostro.bg/, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Nostrolux стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3. (1) „Nostrolux” идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://nostro.bg/и на IP адреса на Клиента.

(2) „Nostrolux” има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Nostrolux”.

(3) Потребителите могат да се идентифицират и чрез профилите си във Facebook и Google.

Чл. 4. (1) „Nostrolux” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, „Nostrolux” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Nostrolux” възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5. (1) „Nostrolux” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Nostrolux”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6. (1) Клиентът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Nostrolux”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащ силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Nostrolux”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Nostrolux” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Nostrolux  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Nostrolux” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Nostrolux” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 7. (1) При регистрацията си Клиентът получава уникално Клиентско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Nostrolux.

(2) Клиентското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното Клиентско име в рамките на електронния магазин на Nostrolux

(3) Регистриращият се в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-Клиент. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Nostrolux”.

(4) Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Nostrolux” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8. (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Nostrolux”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Nostrolux”. За да може да ползва услугите, Клиентът следва да въведе Клиентското си име и парола.

(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9. (1) Клиентите използват интерфейса на уебсайта на „Nostrolux”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Nostrolux” стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Nostrolux”.

(3) При липса на наличност от дадена стока „Nostrolux“ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10. (1) За да заяви поръчка, Клиентът е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с Клиентско име и парола.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Nostrolux”, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(3) Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 11. (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Ностро” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12. „Nostrolux” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13. (1) „Nostroluxp” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Nostrolux“. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. Когато Клиентът връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15. (1) Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://nostro.bg/е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път, чрез кредитна или дебитна карта.

(2) Ако Клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

(3) При избор на начин на плащане - чрез кредитна или дебитна карта, сумата на поръчка се превалутира в евро, заради използваната за разплащането система за сигурни разплащания - Paysera. При повечето банки, издатели на кредитни и дебитни карти няма оскъпяване, но при други е възможно да бъде начислена такса за превалутиране. 

Ние от "Nostrolux" сме готови да възстановим тази такса, на всеки клиент, който се свърже с нас и ни предостави платежен документ, доказващ реално заплатената сума. 

Чл. 16. Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17. „Nostrolux“ не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Nostrolux“.

ДОСТАВКА

Чл. 18. (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Клиента офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Клиента, освен ако противното не е изрично указано на https://nostro.bg/.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, Nostrolux има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „Nostrolux“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Клиентът иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

(5) Когато при завършване на поръчката си, клиента избере опцията "Наложен платеж" се начислява такса в размер на 2.99 лв.

Чл. 19. Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка.

(2) Nostrolux използва услугите на фирма Спиди, Sameday и НетКуриер. за доставки до адрес и до офис на куриерската фирма. Това е обичайна практика и „ Nostroluxp” не е обвързан от нея.

(3) Поръчката се доставя обичайно в срок до 72 часа, но не по-късно от 30 дневен срок. Доставки не се извършват в Събота и Неделя и в официални празници и официални неработни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, „Nostrolux” се задължава да информира за това клиента.

(4) Поръчки направени след 09:30 ч. се обработват на следващия работен ден.

Чл. 20. (1) При доставка на покупки на стойност до 99.99 лв се заплаща такса за доставка в размер на 6.99 лв за цялата страна, от 100 до 249.90лв - 8.90лв, над 250.00лв - 12.90лв

(2) Безплатна доставка над 250 лв за клубни членове. Поръчки направени в събота и неделя се изпълняват в делнични дни!

(3) За пратки с обемно тегло и размери по-големи от посочените служител нa Nostrolux ще се свърже за да Ви информира дали може да Ви бъде доставена безплатно или получателя трябва да заплати определена сума в случай, че потвърди доставката.

(4) За неуредените от настоящите общи условия случай се прилагат условията, предвидени от куриера, както и съответното приложимо българско законодателство. Куриерът носи отговроност за своевременната и точна доставка на стоката.

Чл. 21. „ Nostrolux” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 22. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ Nostrolux” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „ Nostrolux“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „ Nostrolux“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ Nostrolux“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Nostrolux” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Nostrolux има право по своя преценка да откаже връщането.

(7) „ Nostrolux“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Nostrolux” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 23. (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.

Чл. 24. „ Nostrolux” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Потербителят няма право на рекламация за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в инструкциите за употреба, гаранцията и техническите характеристики на стоката

Чл. 26. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ Nostrolux“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 27. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „Nostrolux“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Nostrolux“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

4. гаранционна карта, ако има.

Чл. 28. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Ако “Nostrolux“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 3. (1) „ Nostrolux“ поддържа регистър на предявените рекламации.

Чл. 29. (1) „Nostrolux“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от изпращането на продукта от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 30. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. „Nostrolux” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 32. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Nostrolux” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Nostrolux” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Nostrolux”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Nostrolux”, „Nostrolux” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Nostrolux”.

Чл. 33. (1) „Nostrolux” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „Nоstrolux” има правото да деактивира или заличи Клиентското име и паролата за достъп до Клиентския профил на Клиента, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Nostrolux” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(3) „Nostrolux” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в Клиентския профил на Клиента. „Nostrolux” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Nostrolux” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора „Nostrolux” дезактивира Клиентския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 35. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 36. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Бюлетин:

Абониране към бюлетина на nostro.bg, освен през сайта или други форми за абониране, които Nostrolux предоставя, става и чрез логване на потребители регистрирали се в сайта от преди 01.08.2019 година. Чрез влизане в профила, потребителя ще види изкачащо меню, което го запитва дали е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от 5МАН ЕООД. При съгласие, абонататът се съгласява с общите условия на nostro.bg и дава съгласието си, ако имейлът му е бил разрешен за рекламни цели от преди това, да бъде отново използван за такива.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 37. Органите, регулиращи дейността на „Nostrolux“ са Комисия за защита на Потребителите /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

- Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

- тел: 0700 111 22

- email: info@kzp.bg

- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

- Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

- тел: 02/91-53-518

- email: kzld@cpdp.bg

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 38. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 39. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 40. (1) „Nostrolux” се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми „Nostrolux” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

Product added to wishlist
Политика за бисквитките
Ние и нашите партньори съхраняваме и/или имаме достъп до информация на устройство, като уникални ID номера в бисквитки с цел обработване на лични данни. Можете да приемете или управлявате своите предпочитания чрез препратките тук, включващи правото да възразите, като се използва легитимен интерес или по всяко време на страницата с настройки за поверителност.